Start | KBT | Flow | KASAM | Mindfulness | Sport | Ekonomi | Böcker | Video | Övrigt

KBT –
Kognitiv beteendeterapi

Logo för mening

Bakgrund

KBT uttyds kognitiv beteendeterapi eller kognitiv terapi och beteendeterapi. Det är en form av psykoterapi som bygger på att man förbättrar sitt sätt att tänka

Kognitiv terapi utvecklades först av Aaron T. Beck i USA på 1950-talet, då för användning mot depression. Albert Ellis är en annan viktig person i historien bakom KBT, det var han som först slog ihop beteendeterapi och kognitiv terapi.

KBT håller på att ersätta det man kallade psykodynamisk terapi (vilket byggde på Freud). Skillnaden mot psykodynamisk terapi är bland annat att man arbetar med nuet, inte med barndomen. Några vidareutvecklingar av KBT är DBT (dialektisk beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Theraphy).

Vad gör man i KBT?

KBT innehåller en mängd olika tekniker. De kommer huvudsakligen från två källor: Kognitiv terapi och beteendeterapi.

Kognitiv terapi fungerar genom att förändra de tankemönster som skapar negativa konsekvenser. Klienten lär sig att analysera händelser och mönster och lär sig tolka på bättre sätt. En teknik är kognitiv omstrukturering. Man uppmärksammar då olika tankefällor, och ändrar tänkandet.
En modell delar in tankar i fyra nivåer: Grundantaganden (scheman), personliga livsregler, automatiska tankar, medvetna tankar. Man använder sig mycket av hemuppgifter, och strävar efter samarbete mellan terapeut och klient.

Tankefällor som beskrevs av Aaron Beck var: Förstoring, svartvitt tänkande, övergeneralisering, katastrofiering, personalisering, felaktig filtrering, tankeläsning, etikettering, känslomässigt tänkande, diskvalificering av positiva upplevelser, självuppfyllande negativa förusägelser.
David D. Burns har sedan vidare utvecklat och lagt till fler tankefällor.

I beteendeterapi kan man arbeta med exponering och responsprevention. Man tränar olika färdigheter.

KBT vid kliniska diagnoser

Behandlingsresultaten är bevisat bra vid många typer av psykiska problem.

Traditionell kognitiv terapi (Beck) används vid behandling av depression.

Beteendeterapi brukar ge väldigt bra resultat vid ångestrelaterade problem: Specifika fobier, social fobi, generaliserad ångest. Belöningar och bestraffningar förknippas också med en del beteendeterapi, tyvärr används det inte alltid bra.

Neuropsykiatriska funktionshinder som Aspergers syndrom och ADHD kan ju inte "botas". Men tekniker från kognitiv terapi fungerar ofta väl för att lära klienten/patienten att leva bra med NPF.


Ordlista

Termer och deras förklaringar tillkommer efterhand

automatisk tanke
beteendeaktivering
beteendeanalys
beteendeexperiment
downward arrow : Teknik med frågor som "Vad är det värsta som kan hända?".
exponering
grundantagande
in vivo-exponering
katastroftanke
kognitiv
kognitiv psykologi
kognitiv omstrukturering
kognitiva triaden
mindfulness
psykoedukation
responsprevention
schema
session
sokratiska frågor : Handlar om att terapeuten ställer rätt frågor. Ofta med "vad" och "hur", inte "varför".
SORK : Stimuli, Organism, Reaktion, Konsekvens
säkerhetsbeteende
tankefälla, tolkningsfälla
tolkning : Händelse -> Tolkning -> Respons (är centralt i kognitiv terapi)
vidmakthållande
återfallsprevention

Personer

Aaron Beck, 1921– . Utbildade sig först inom psykoanalys, men bröt med det på 1960-talet och utvecklade kognitiv terapi.

Judith Beck, 1954– . Amerikansk psykolog. Dotter till Aaron Beck.

David D. Burns, ?–

Albert Ellis, 1913–2007

Michael J. Mahoney, 1946–2006 *

Christine Padesky, 19?? *


KBT på Internet

Webbplatser

Beteendeterapeutiska föreningen - Intresseförening för kognitiv beteendeterapi

kbtterapi.se - Dr Åsa Palmkron

Myrälf KBT och ledarskap

Svenska Wikipedia - Om "Kognitiv terapi"


Filmer med information

David Clark, CBT expert (3.32)
Clark är känd professor i psykologi från London. KBT beskrivs på ett klart sätt.

Aaron Beck. Om sambandet mellan smärta (värk) och depression. (0.55) Engelska

Judith Beck. Intervju om The Beck diet solution (3.58) Engelska

How does cognitive-behavioral therapy work for addicts?(1.29)
Man i kostym beskriver hur KBT kan hjälpa vid missbruk.

Cognitive Therapy: The Case of Tim (9.14) Viss brytning hos speakern, men han är tydlig och behaglig.
Beskriver tre olika nivåer: automatiska tankar, underliggande antaganden, scheman (core beliefs)
Därefter spelar amatörer upp en session.

Lilla KBT-skolan (6.22) En anka beskriver KBT. Kritiskt och på svenska. Inte alls seriöst, däremot roligt.


Böcker om KBT

Böcker skrivna på svenska

Sandra Bates och Anna Grönberg. (2010). Om och om och om igen : att behandla tvångsproblem med KBT. Natur och Kultur. * Om tvångssyndrom (engelska: OCD). Beskrivs som "en vägledning för behandlare". Boken väger 7 hekto.

Per Carlbring och Åsa Hanell. (2007). Ingen panik : Fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi. Natur och Kultur. * En seriös och bra självhjälpsbok som riktar sig direkt just till dem som har panikattacker / paniksyndrom.

Lars-Göran Öst (redaktör). (2010). KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin. Natur och Kultur.

Lars-Göran Öst (redaktör). (2006). Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin. Natur och Kultur.
Bra bok ifall man vill lära sig om KBT-behandling vid olika kliniska diagnoser.
(Tyvärr) 397 kr på AdLibris. Kapitel:
1. Teoretisk bakgrund
2. Beteendeanalys
3. Paniksyndrom med och utan agorafobi
4. Specifik fobi och social fobi
5. Generaliserat ångestsyndrom
6. Tvångssyndrom
7. Posttraumatisk stresstörning
8. Depression och bipolär störning
9. Schizofreni
10. Ätstörningar
11. Sömnstörningar
12. Borderline personlighetsstörning
13. Självskadande beteende
14. Alkohol-, drog- och spelberoende
15. Det empiriska stödet för KBT vid psykiska störningar

Astrid Palm, Christine Andersson, Arthur Freeman, Pirjo Juhela och Ulf Palm. (1994). Kognitivt förhållningssätt: En psykologisk teori för samverkan med patienten. Natur och Kultur.
* Astrid Palm (leg. psykolog och leg. psykoterapeut, verksam i Kungälv norr om Göteborg) var en av pionjärerna bakom kognitiv terapi i Sverige. I denna bok på 123 sidor ger fem olika författare en ganska lättillgänglig introduktion till ämnet. Kapitlens namn kan ge en översiktlig bild av bokens innehåll:
1. Emotioner – känslor
2. Tankar – idéer – drömmar
3. Att förändra ett beteende
4. Samverkan
5. Aktivitet
6. Självbild
7. Personlighet
8. Motivation och målformulering
9. Feedback och reflexion
10. Avslutningsperioden
11. Människosyn
12. Vetenskapen och vårt psyke
13. Den kognitiva terapin och forskningen
14. Utvecklingshistoria
15. Hur man lär sig kognitiv psykoterapi
Termer och personer
Litteratur


Böcker översatta till svenska


Böcker skrivna på engelska

David H. Barlow. (2007). Clinical Handbook of Psychological Disorders: A Step-By-Step Treatment Manual. 4:e upplagan.

Judith Beck. (2007). The Beck diet solution: Train your brain to think like a thin person. KBT för att nå och hålla sin idealvikt. Det finns även en arbetsbok att köpa.


Uppdaterad: 2011-01-18

 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom